Tedavi Sayfası

Şaşılık

Çocuklarda Şaşılık

Gözlerin normal olması gereken pozisyonda olmadığı ve farklı yerlere baktığı duruma şaşılık adı verilmektedir. Şaşılıkta gözlerden bir tanesi normal pozisyonda karşıya doğru bakarken diğeri farklı herhangi bir yöne bakıyor olabilir. Yanlış tarafa bakan göz her durumda kendisini belli edebileceği gibi bazı durumlarda da sadece belirli yönlere bakıldığında ortaya çıkabilmektedir. Şaşılığa çocuklarda da sıkça rastlanmaktadır. Kız ve erkek çocuklarında şaşılık görülme riski aynıdır. Şaşı bir kişinin genellikle ailesinde başka bir şaşının olmaması hastalığın genetik olmadığının bir göstergesidir.

Kişinin baktığı nesneyi 3 boyutlu görebilmesi, nesnelere beyninde derinlik hissi kazandırabilmesi için iki gözünde aynı noktaya bakması gerekmektedir. İki gözünde aynı noktaya bakması sayesinde oluşan görüntüler birleştirilerek 3 boyutlu bir hal alır ve derinlik kazanır. İki gözün aynı noktaya bakmaması beyne gitmesi gereken görüntülerin birbirinden çok farklı olmasına neden olacaktır. Farklı görüntülerden doğru olanını almak isteyen beyin yanlış tarafa bakan gözün ilettiği görüntüyü alsa dahi almamış gibi işlevine devam edecektir. Özellikle çocuklarda tek görüntü ile beyne iletilen nesneler 3 boyut kazanamayacak, bu nedenle derinlik hissi olması gerektiği kadar oluşamayacaktır. Çocuklarda bu şekilde gerçekleşen işlev yetişkinlerde daha farklı işlemektedir. Çocuklarda yanlış yöne bakan gözün ilettiği görüntüyü yok sayan beyin yetişkinlerde bunu yapmayacaktır. Farklı iki yöne bakan gözlerden gelen görüntü ise yetişkinlerde beyne gönderilince çift görme meydana gelecektir.

Bir göz farklı yöne baktığı zaman beyine farklı iki görüntü gönderilecektir. Bu durumda beyin yanlış yöne bakan gözden gelen görüntüyü yok sayacak ve sadece karşıya bakan gözün ilettiği görüntüyü kabul edecektir. Böylece çocuk derinlik hissini oluşturamıyacaktır. Erişkinlerde şaşılık meydana geldiğinde ise beyin bunu yapmıyacak, her iki görüntüyüde kabul edecek ve çift görme meydana gelecektir.

Ambliyopi – Göz Tembelliği

Özellikle çocukların sağlıklı bir şekilde görebilmesi için iki gözünde aynı yöne bakması yani farklı yönlere bakılıyor bile olsa eş zamanlı hareket ederek aynı görüntüyü alması gerekmektedir. Gözlerden biri normal bakıp diğeri farklı bir yöne bakıyorsa yani şaşılık varsa farklı yöne bakan gözde özellikle çocuklarda tembellik oluşacaktır. Göz tembelliği adı verilen bu durum gözde görmenin azalması anlamına gelmektedir. Göz tembelliği erken yaşta teşhis edildiğinde tedavide başarı sağlanma oranı ileri yaşlara göre daha yüksektir. Tembel olan gözün gün içerisinde belirli bir süre fazla çalışmasını sağlamak için normal çalışan gözün kapatılmasıyla tedavi edilme ihtimali yüksektir.

şaşılık tedavisi

Şaşılığın Nedeni, Belirtileri nedir?

Gelişen tıp her ne kadar her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkıyor olsa da günümüzde dahi şaşılığın tam olarak ortaya çıkış nedeni bulunamamıştır. Gözlerin sağlıklı olabilmesi için her iki gözünde aynı noktaya bakabilmesi ve beyne aynı görüntüyü yollamaları gerekmektedir. Bu durum gözde bulunan 6 adet kasın normal bir biçimde çalışarak koordine olmalarıyla başarılabilmektedir. Bazı hastalıklar kişinin santral sinir sistemini olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıkların santral sinir sistemini olumsuz etkilemeleri, yaralanma ve görmeyi azaltan katarakt şaşılığın nedenleri arasında sayılabilmektedir.

Şaşılığın en önemli belirtisi istenildiği halde iki gözünde aynı noktaya bakmasının başarılamamasıdır. Bazı durumlarda kusurlu olan göze normalden biraz fazla güneş geldiğinde o gözün kısılması ve bu sayede görüş açısının iyileştirilmesi durumu yaşanabilmektedir.

Şaşılık Tanısı Nasıl Konur?

Tüm çocuklarda şaşılık dahil herhangi bir göz bozukluğunun olup olmadığının belirlenmesi açısından çocuk 4 yaşına gelmeden önce göz muayenesi yapılması gerekmektedir. Ailesinde şaşılık veya göz tembelliği olan bir çocukta detaylı bir göz muayenesi 4 yaş beklenmeden yapılmalıdır. Göz hastalıklarında da erken teşhisin ve erken tedavi yollarının başlatılmasının önemi kesinlikle unutulmamalıdır.

Bebekler gelişimlerini tam tamamlamadıkları için gözlerinin içe doğru dönük görünmesi normaldir. Bu durum göz kapağının iç bölümünde deri bir kısım bulunmasından ve burun kökünün yetişkinlere göre geniş olmasından kaynaklanmaktadır. Süreç ilerledikçe bebek gelişimini devam ettirdikçe gözlerin içe doğru bakıyor gibi gözükmesi geçecektir. Bu düzelme gerçek anlamda şaşı olmayan çocuklarda gerçekleşecekken şaşılarda ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu durum bize özellikle küçük yaştaki bebeklerde şaşılığın gerçek ve yalancı olmak üzere ikiye ayrıldığını göstermektedir. Gerçek ve yalancı şaşılık ise bebeğin çevresindeki insanların değil doktorun muayenesiyle ayırt edilebilmektedir.

Şaşılık Tedavisi

Şaşılık tedavisinde ilk amaç sağlıklı görmenin sağlanması ve gözlerin tekrar aynı konuma gelmesinin sağlanmasıdır. Bunlar yapıldığında binoküler görme de sağlanmış olacaktır. Bütün bunların sağlanması amacıyla hastaya gözlük verilebileceği gibi gerek görüldüğü durumlarda cerrahi tedavi de uygulanabilir. Şaşılığın haricinde gözde oluşan göz tembelliğinin yani ambliyopinin önüne geçebilmek için sağlam gözün kapanması yöntemi uygulanabilir.

Şaşılık Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Şaşılık en basit anlamıyla tarif edildiğinde gözde yer alan 6 adet kasın birbirleriyle koordineli olarak hareket edememeleri durumunda ortaya çıkan rahatsızlık olarak bahsedilebilir. Şaşılığın düzeltilmesi için cerrahi müdahale yapılması gerektiğinde göz küresinin yerinden çıkarılmasına ihtiyaç yoktur. Göz küresinin üzerinde yapılacak olan ufak bir kesi gözde bulunan ve koordineli çalışması gereken kaslara ulaşılmasına imkan tanımaktadır. Bu sayede kaslarda istenilen değişiklikler yapılarak şaşılığın tedavisi amaçlanabilir. Bazı durumlarda ameliyat esnasında tek bir göze müdahale etmek yeterliyken bazen bu durum yeterli olmamaktadır. İki göze birden müdahale edilmesi gereken durumlar ortaya çıkabilmektedir. Erişkinlerde ve çocuklarda şaşılık tedavisi için yapılan ameliyatlar farklılıklar göstermektedir. Erişkinlerde şaşılık ameliyatı için lokal anestezi yeterliyken çocuklarda genel anesteziye ihtiyaç vardır. Yetişkinler ve çocuklar şaşılık ameliyatından sonra çok kısa bir süre içerisinde normal yaşantılarına dönebilmektedir. Fakat vakaların geneli incelendiğinde ameliyat sonrasında genel olarak tekrar bir ameliyata ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. En basit olarak görülen ameliyatlarda bile her zaman komplikasyon riski vardır. Şaşılıkta ameliyatında da azda olsa bu risk vardır. Şaşılık ameliyatının komplikasyonları nadiren görme bozuklukları, enfeksiyonlar ve kanama olarak sıralanabilir.

Erişkinde Şaşılık

Erişkinlerde yüz kişiden birinde şaşılık görülmektedir. Erişkinlerde şaşılık durumu genellikle çocukluk çağından gelmektedir. Fakat bazı durumlarda erişkinlerde çocukluktan gelmeyen sonradan ortaya çıkan şaşılık var olmaktadır. Bu gibi sonradan ortaya çıkan şaşılık durumlarında diabet, beyin tümörleri ve felçlerin varlığı araştırılmalıdır.

Erişkinlerde Şaşılık Belirtileri

Erişkinlerde şaşılık çocukluktan beri varsa belirtisi çok azdır. Fakat çocukluk harici sonradan ortaya çıkan şaşılık durumlarında çift görme belirtisi ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda erişkinler şaşılık belirtisi olarak baş ağrısı, gözlerde ağrı ve sürekli başı eğik tutma isteğiyle karşılaşabilirler. Dışa bakış olan çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de güneş ışığına direkt olarak maruz kalındığında tek göz kapatma tercih edilebilmektedir.

 Çift Görmenin Sebebi Nedir?

Çocuklarda gözün normalden farklı bir yöne bakması sonucunda oluşan çift görüntü beyin tarafından yok sayılabilirken yetişkinlerde bu durum olmamaktadır. Yanlış gelen görüntüyü yok saymayan beyin çift görmeye neden olmaktadır. Çift görmenin tedavisi için yanlış tarafa bakan göz kapatılabileceği gibi cerrahi müdahaleyle doğru bakış açısının yakalanması da sağlanabilir.

Erişkinlerde Şaşılık Tedavisi

Erişkinlerde şaşılık tedavisi için farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Gözün yeterli çalışamadığı durumlarda gözün normale dönebilmesi için göz egzersizleri yapılabilmektedir. Ayrıca prizmalı gözlüklerin kullanılması da az miktarda olan göz kaymalarının önüne geçebilmek için tercih edilebilir. Prizmalı gözlüklerin kullanılması yanlış tarafa bakan göz nedeniyle oluşan çift görmenin azalmasını sağlayacaktır. Bazı şaşılık vakalarında enjeksiyon yöntemi de tercih edilebilmektedir. Bu yöntem birkaç ay sürmekte ve enjekte edildiği kasın felç olmasına neden olan bir ilaçtan yararlanılmaktadır.

Bütün bunların haricinde çocukların şaşılık tedavisinde uygulanan ameliyatlar yetişkinlerde de uygulanabilmektedir. Kısacası ameliyat her yaşta şaşılık tedavisinde ihtiyaç duyulduğunda tercih edilebilmektedir. Çocuklarda şaşılık tedavisi için yapılan ameliyatlarda genel anestezi kullanılırken yetişkinlerde lokal anestezi tercih edilmektedir. Yetişkinlerde şaşılık ameliyatı çift görmenin ortadan kaldırılması, kozmetik nedenler, şaşılığa bağlı olarak gözde oluşan ağrının ortadan kaldırılması için tercih edilmektedir. En basit ameliyatta bile komplikasyon riskinin her zaman olabileceğini düşündüğümüzde erişkinlerde şaşılık ameliyatında da bu riskin var olduğunu söyleyebiliriz.

 
 
Etiketler: , , ,

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.